Curs opţional - Stilistică

Conf. dr. Ioan Milică

Lect. dr. Simona Ailenii Muraru

Anul al III-lea, Română A şi B

Obiectivele disciplinei
Cursul este conceput astfel încât să răspundă celor mai importante nevoi ale studenților interesați să se informeze cu privire la cele mai importante aspecte ale stilisticii limbii, considerate atât din perspectivă teoretică cât și practică. Conținutul prelegerilor permite familiarizarea cursanților cu problematica științifică de prim-rang a cercetărilor mai vechi și mai noi de stilistică, din cercetarea națională și internațională: înțelegerea deosebirilor între cercetarea lingvistică și cercetarea stilistică a faptelor de limbă; specificul stilistic al actului de comunicare verbală, conceptele-cheie valorificate pentru a descrie și interpreta faptele de stil, observarea diversității stilistice a limbii, înțelegerea identității funcționale a unor categorii de stiluri.
La încheierea cursurilor și seminariilor, studenţii vor fi capabili să cunoască principalele direcții teoretice, internaționale și românești, de cercetare stilistică a limbii, să explice mecanismele de generare și funcționare a valorilor stilistice în comunicarea verbală, să integreze faptele de stil într-o configurația stilurilor funcționale și să descrie din perspectivă stilistică diverse eșantioane textuale și discursive şi să valorifice metodologia de analiză stilistică a faptelor de limbă.

Tematică

 • De la Lingvistică la Stilistică
 • Valorificarea distincțiilor saussuriene în cercetarea stilistică a limbii
 • Specificul stilistic al actului lingvistic
 • Variația stilistică. Stilul
 • Expresivitatea
 • Normele stilistice. Funcția stilistică
 • Contextul stilistic. Figura de stil. Registrul stilistic
 • Mărcile stilistice
 • Criterii de delimitare a stilurilor și categorii de stiluri
 • Stilul științific
 • Stilul beletristic
 • Stilul religios
 • Stilul administrativ-juridic
 • Stilul publicistic

Bibliografie
Referinţe principale:

 • Dumitru Caracostea, 2000, Expresivitatea limbii române, Editura Polirom, Iaşi
 • Gheorghe Chivu, 2000, Limba română – de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Variantele stilistice, Editura Univers Enciclopedic, București
 • Eugen Coşeriu, 1994, Prelegeri şi conferinţe, în Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tomul XXXIII, Editura Academiei Române, Iaşi
 • Ion Coteanu, 1973, Stilistica funcţională a limbii române, 2 vol., Editura Academiei RSR, Bucureşti
 • Eugen Coşeriu, 1994, Lingvistică din perspectivă spaţială şi antropologică, Editura Ştiinţa, Chişinău.
 • Eugeniu Coşeriu, 2004, Teoria limbajului şi lingvistica generală. Cinci studii., Editura Enciclopedică, Bucureşti
 • Iorgu Iordan, 1975, Stilistica limbii române, Editura Ştiinţifică, Bucureşti
 • Dumitru Irimia, 1999, Introducere în stilistică, Editura Polirom, Iaşi
 • Mihail Nasta şi Sorin Alexandrescu (ed), 1972, Poetică şi stilistică. Orientări moderne, Editura Univers, Bucureşti
 • Heinrich F. Plett, 1983, Ştiinţa textului şi analiza de text, Editura Univers, Bucureşti.
 • Michael Riffaterre, 1971, Etudes de stilistique structurale, Flammarion, Paris.
 • Tudor Vianu, 1968, Studii de stilistică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
 • Rodica Zafiu, 2001, Diversitate stilistică în româna actuală, Editura Universităţii din Bucureşti.

 Referinţe suplimentare:

 • Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călăraşu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaş, Gabriela Pană Dindelegan, 2001, Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Editura Nemira, Bucureşti.
 • Oswald Ducrot, Jean-Marie Schaeffer (coord.), 1996, Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului, Editura Babel, Bucureşti.
 • Keith Brown (ed. coord.), 20052, Encyclopedia of Language and Linguistics, Elsevier.
 •