Curs opţional – Introducere în scrierea academică

Curs opţional - Introducere în scrierea academică

Cadru didactic: Lect. dr. Ilie Moisuc

Obiectivul cursului: familiarizarea studenților cu rigorile muncii academice din domeniul științelor umaniste, în special cu exigențele proprii științelor limbii și științelor literaturii, în vederea dezvoltării unor competențe sporite de lectură și de înțelegere a specificului textelor științifice, de natură să faciliteze formarea unor variate abilități de scriere academică.
Cursul are un caracter propedeutic, implicînd diferite grade de inițiere în arealul activității academice, privită sub aspect multidimensional: lectură, înțelegere, cercetare, documentare, toate etape indispensabile ale pregătirii pentru scrierea academică, definită ca abilitatea de a redacta un text științific. Prelegerile de curs vor conține exemple şi exerciţii care să le permită studenţilor însușirea rigorilor specifice fiecărui tip și subtip de cercetare și de scriere academică studiate. Caracterul pragmatic al cursului oferit se oglindeşte şi în metoda de evaluare aleasă: redactarea, în cursul semestrului și sub îndrumarea profesorului, a unei lucrări de semestru, constînd în scrierea (la alegerea studentului): a două fişe de lectură/ a unui rezumat de capitol de carte științifică (sau al unei cărți)/ a unei recenzii / a unei cronici/ a unei prezentări de carte sau de curs etc.), pe baza unor texte științifice indicate de profesor (și prezentate în tematica de curs), lucrare ce va fi predată profesorului pînă în sesiune și va fi (după caz) discutată (în perioada de sesiune), în cadrul unui colocviu.


Tematică abordată (selectiv):

  • Calităţile textului „bine scris”;
  • Cum citim un text științific și cum citim un text literar?
  • Nivelurile de lectură și de înțelegere a textelor științifice;
  • Modalități de concretizare (și de verificare) a  înțelegerii dobîndite prin redactarea unor  fișe de lectură. Tipuri de fișă de lectură
  • Structuri argumentative specifice şi şabloane pentru introducerea sintetică a opiniilor celorlalţi („Ei spun”) şi a propriei opinii („Eu spun”). Trecerea de la „a afirma” la „a argumenta”.
  • Introducerea citatelor, crearea notelor de subsol. Prescurtări utilizate în notele de subsol. Consemnarea intrărilor bibliografice. Sursele de documentare. Elemente de deontologie a cercetării/redactării. Evitarea plagiatului.

Bibliografie:

  • Umberto Eco, Cum se face o teză de licenţă. Disciplinele umaniste, Ediţie revăzută, Traducere de George Popescu, Editura Polirom, Iaşi, 2006.
  • Gerald Graff; Cathy Birkenstein, Manual pentru scrierea academică. Ei spun/Eu spun, Traducere din limba engleză de Laura Poantă, Editura Paralela 45, Piteşti, 2015.
  • Mortimer J. Adler, Charles Van Doren, Cum se citește o carte. Ghidul clasic pentru o lectură inteligentă, traducere din limba engleză de Doru Căstăian, Editura Paralela 45, 2014.
  • Ilie Rad, Cum se scrie un text ştiinţific. Disciplinele umaniste, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi, 2008.

Evaluare:
Studenţilor li se va cere redactarea a cel puțin unei lucrări care să se încadreze în tipurile de scriere academică predate, lucrare pe care o va preda profesorului, în timpul semestrului, urmînd a fi  susținută și (re)discutată (după caz) în timpul colocviului din sesiune.